Новини

Удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации, считано от 1 януари 2019 г. се извършва от областните администрации в Република България, вместо от Министерство на външните работи.
Това са документи като: актове за раждане, удостоверения за семейно положение, удостоверения за наследници и други. С децентрализиране на услугата ще се спести най-вече време и средства на гражданите.
С изменението на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове бяха създадени предпоставки за реформа при извършване на заверка с „апостил“ на документи, издавани от общинските администрации. Това е част от правителствения приоритет за намаляване на административната тежест и оптимизиране на административните услуги за гражданите.
Всички 28 областни администрации от тази година ще заверяват с „апостил“ документи, издавани от всяка общинска администрация в страната, като базата данни със спесимените на подписи на кметовете и на оправомощените общински служители ще бъде поддържана на централно ниво.
Дарик, 7 януари 2019